Follow Me on Pinterest

Is Obama Smarter Than Einstein?

Apparently, Einstein actually said it.